a

Poticaji za mlade poduzetnike

Poticaji za mlade poduzetnike

Poduzetnici mogu ostvariti poticaje od jedinica lokalne i regionalne samouprave u kojima su registrirali poduzeće.

1. Poticaji Grad Pula-Pola

Mjere za provođenje javnog poziva jesu:

Potpore novoosnovanim tvrtkama

Iznos potpore za ovu mjeru iznosi najviše 10.000,00 kuna. 

Potpora se može ostvariti za: 

 • izradu poslovnih planova/investicijskih programa za potrebe ishodovanja investicijskih
 • kredita i sl.,
 • nabavu informatičke opreme,
 • bankarske usluge za obradu kredita,
 • refundaciju troškova otvaranja obrta, firmi i ostalog

Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata

Iznos potpore za ovu mjeru iznosi 50% troškova pripreme i kandidiranja projektnih prijedloga, a najviše 15.000,00 kuna po projektu.

Potpora se može dodijeliti za:

 • naknade za konzultante (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih obrazaca),
 • izradu poslovnih planova, studije izvedivosti kao i ostale dokumentacije potrebne za kandidiranje na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije.

Potpore za novo zapošljavanje ili samozapošljavanje

Iznos potpore za svaku novozaposlenu osobu na neodređeno vrijeme i za samozapošljavanje, a ovisno o stručnoj spremi iznosi:

 • 5.000,00 kuna za osobe sa srednjom stručnom spremom (SSS, KV, VKV),
 • 7.500,00 kuna za osobe sa višom stručnom spremom (VŠS),
 • 10.000,00 kuna za osobe sa visokom stručnom spremom (VSS),
 • 20.000,00 kuna za osobe koje su završile srednjoškolsko obrazovanje po posebnom
 • programu.

Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete

Potpora se može dodijeliti za:

 • konzultantske usluge ili edukaciju kod uvođenja sustava i standarda kvalitete,
 • certificiranje sustava,
 • certificiranje proizvoda - dokaz o sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama,
 • troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, ISO, HACCP i drugih znakova izvornosti i zemljopisnog podrijetla.

Prihvatljivim troškovima ne smatraju se troškovi produljenja certifikacije / recertifikacije.

Potpore za uvođenje inovacija u proizvodnju

Potpora se može dodijeliti isključivo za:

 • troškove vezane uz nabavu strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa vezanih uz realizaciju projekta,
 • troškove vezane uz upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva do maksimalno 20% traženog iznosa potpore,
 • troškove vezane uz korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta, kreiranju brenda, dizajniranju proizvoda, izradi mrežne stranice, izradi promidžbenog materijala te drugi marketinški troškovi izravno vezani za projekt,
 • troškove vezane uz nastupe na domaćim i inozemnim sajmovima i predstavljanjima s ciljem pronalaženja kupaca i/ili investitora, a prihvatljivi troškovi istovrsni su prihvatljivim troškovima određenim za mjeru broj 7. ovog Javnog poziva.

Subvencioniranje troškova polaganja majstorskih i stručnih ispita

Potpora se može dodijeliti za polaganje:

 1. Majstorskih ispita ili ispita o stručnoj osposobljenosti čije je polaganje propisano odredbama Zakona o obrtu („Narodne novine“ br. 143/13) za zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“ br. 42/08), a u obrtnom registru imaju upisano obavljanje obrta sa sjedištem na području grada.
 2. Stručnih ispita – temeljem Pravilnika o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornog uređenja („Narodne novine“ br. 129/15) za zaposlene osobe koje imaju prebivalište na području grada.
 3. Za usavršavanja u zanimanju - srednjoškolsko stručno usavršavanje, za zaposlene osobe koje imaju prebivalište na području grada, a koje posluju u području djelatnosti prerađivačke industrije.

Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi zakupa izložbenog prostora,
 • uređenje, opremanje i pripremanje štanda,
 • troškovi prijevoza (trošak prijevoza automobilom 2 kn/km ili trošak karte za ostala
 • prijevozna sredstva, u slučaju putovanja zrakoplovom - ekonomska klasa),
 • transportni troškovi izložaka,
 • uvrštavanje u sajamski katalog,
 • trošak smještaja do kategorije tri zvjezdice, 
 • trošak promidžbenih materijala isključivo vezanih uz namjenu i svrhu ove mjere.

Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine

Prihvatljivi troškovi jesu nabava strojeva, radnih strojeva, alata i opreme pojedinačne vrijednosti (vrijednost bez PDV-a) veće od 3.500,00 kuna sa rokom upotrebe duljim od godine dana.

Potpore za IT sektor

Potpora se može dodijeliti za sljedeće troškove:

 1. refundaciju troškova otvaranja obrta, trgovačkog društva te ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva (minimalno tehnološki uvjeti za poslovni prostor, razne dozvole i slično)
 2. nabavu informatičke opreme (računala, računalni programi, licence, stručna literatura)
 3. dodatna edukacija zaposlenika vezana uz informatičko obrazovanje.

Detalje o svim potporama, kao primjer Potpora, možete pogledati na sljedećoj poveznici: Potpore Pula 2019.

2. Poticaji Istarska županija

Mjere koje se mogu ostvariti jesu:

Subvencioniranje ulaganja u informacijske i komunikacijske tehnologije

Potpora se može dodijeliti za:

 • Nabavu softvera za unaprjeđenje poslovanja, softvera za razvoj proizvoda i usluga ili softvera za plasman, distribuciju ili prodaju proizvoda i usluga,
 • nabavu softvera, usluga i infrastrukture u oblaku (cloud based services and infrastructure).

Subvencioniranje nabave nove opreme

Subvencija se dodjeljuje za troškove nabave nove opreme s pripadajućim dodacima i priključcima koja služi za obavljanje osnovne i pretežite djelatnosti za koju su poslovni subjekti registrirani sukladno navedenom u obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.), odnosno za onu vrstu opreme za koju stručno povjerenstvo utvrdi da je direktno povezana s djelatnošću kojom se tvrtka bavi.

Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije

Korisnici potpore mogu biti poduzetnici isključivo djelatnosti iz NKD-a 2007 – područje C Prerađivačka industrija izuzev odjeljka 32.1. Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda i odjeljka 33. Popravak i instaliranje strojeva i opreme.

Potpora se može dodijeliti isključivo za troškove vezane uz nabavu strojeva, postrojenja, mjernih i kontrolnih uređaja, instrumenata vezanih uz proizvodnju te ostale opreme koja se koristi u cjelokupnom procesu proizvodnje, a za koju povjerenstvo utvrdi da je povezana s djelatnošću kojom se tvrtka bavi. Oprema mora služiti za obavljanje osnovne djelatnosti. Informatička oprema se neće priznavati ukoliko nije vezana za pokretanje i upravljanje gore navedenom opremom.

Detalje o svim potporama, kao primjer Potpora, možete pogledati na sljedećoj poveznici: Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje poduzetništva Istarska županija: Javni poziv Potpore poduzetništvu