a

Studentski domovi - popis

Studentski domovi - popis

Studenti se mogu prijaviti na natječaj za smještaj u studentskom domu tijekom svojeg studiranja. Prijava se podnosi u Studentski centar koji je zadužen prema mjestu studiranja studenta. Više informacija kao i postupak prijave možete pronaći na mrežnim stranicama studentskih centara u Hrvatskoj:

Pravo na subvencionirani smještaj u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca imaju redoviti studenti hrvatski državljani i državljani EU-a s prijavljenim boravkom u RH koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u RH, a koji su upisani na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima i studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija pod uvjetima određenim ovim pravilnikom.


Smještaj u studentske domove dodjeljuje se na temelju provedenoga javnog natječaja.

Javni natječaj za dodjelu smještaja u studentske domove i javni natječaj za dodjelu subvencije stanovanja raspisuju studentski centri za svaku novu akademsku godinu.

Natječaj za dodjelu smještaja i subvencija stanovanja provode Povjerenstvo za provedbu javnoga natječaja i Povjerenstvo za rješavanje prigovora, koja imenuju studentski centri u skladu sa svojim općim aktima.

Tekst natječaja za dodjelu smještaja i subvencija stanovanja objavljuje se na oglasnim pločama studentskih centara i na internetskoj stranici pojedinoga studentskog centra.Konačna rang-lista objavljuje se na oglasnim pločama studentskoga centra i na internetskim stranicama studentskoga centra.

Pravilnici i odluke