a

Osnivanje i registracija udruga

Osnivanje i registracija udruga

Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača. Osnivač udruge može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova. Ujedno osnivač može biti stranac i pravna osoba.

Za registraciju udruge stvarno je nadležna opća uprava, a zahtjev podnosite uredu državne uprave pri jedinici područne (regionalne) samouprave na čijem je području sjedište udruge. Registracija se u Istarskoj županiji podnosi Uredu državne uprave u Istarskoj županiji (informacije se mogu potražiti na sljedećem linku: http://www.udu-istra.hr).

Za registraciju udruge potrebni su:

 • zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske
 • zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine
 • odluka skupštine o pokretanju postupka za upis u registar udruga, ako takva odluka nije donesena na osnivačkoj skupštini
 • statut (dva primjerka)
 • popis osnivača
 • osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje i osobno ime ili naziv likvidatora
 • izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu osnivača udruge
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice za osnivače, likvidatora i osobe ovlaštene za zastupanje
 • suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge
 • ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika, kada je osnivač udruge maloljetna osoba s navršenih 14 godina života te punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova
 • ovjerena izjava fizičke osobe, ako se u naziv udruge unosi ime ili dio imena te osobe odnosno pristanak njezinih nasljednika
 • ovjerena suglasnost međunarodne organizacije, ako se u naziv udruge unosi naziv ili znak iste.


Zahtjev za registraciju morate podnijeti u roku od tri mjeseca od dana donošenja odluke o pokretanju postupka za upis udruge u registar. U protivnom, zahtjev se odbacuje zaključkom protiv kojeg je dopuštena posebna žalba.

U nastavku, na sljedećoj se poveznici nalazi vodič za osnivanje i registraciju udruge. Tu se može pronaći primjer Statuta, zapisnikai ostalih dokumenata: Vodič za osnivanje i registraciju udruge