a

Srednjoškolsko obrazovanje

Srednjoškolsko obrazovanje

Sustav obrazovanja u Republici Hrvatskoj sastoji se od:

  • ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
  • osnovnog obrazovanja
  • srednjeg obrazovanja
  • visokog obrazovanja

Srednjoškolskim odgojem i obrazovanjem se svakome pod jednakim uvjetima i prema njegovim sposobnostima, nakon završetka osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, omogućava stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja.

Nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada, školske ustanove izvode na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. U školi se izvodi nastava tijekom pet radnih dana tjedno. Nastavni sat traje 45 minuta ako nastavnim planom i programom nije drukčije određeno. 

Osnivači srednjih škola mogu biti:

  • Republika Hrvatska,
  • jedinica područne (regionalne) samouprave,
  • druga pravna ili fizička osoba.
  • U Istarskoj županiji osnivač srednjih škola je Istarska županija.