a

Učenički domovi

Učenički domovi

O učeničkim domovima

Učenički domovi su odgojno-obrazovne ustanove u djelatnosti srednjeg školstva u kojima se u sklopu odgojno-obrazovnog programa za učenike osiguravaju primjereni boravak (smještaj i prehrana) tijekom pohađanja srednjoškolskog obrazovanja.

Učenički dom nije ustanova jednaka školi.

Učenički dom ima posebnu organizaciju i tehnologiju rada koja se ostvaruje različitim programima rada - temeljnim, posebnim i interesnim (izbornim). U programiranju rada polazi se od humanističko-razvojne paradigme te individualnih potreba i interesa učenika. Programi rada rezultat su suradničkih odnosa, uzajamnog uvažavanja i podržavanja, otvorene humanističke komunikacije i poštivanja osobnosti. Odgojno-obrazovni program u učeničkom domu potpora je i pomoć učeniku i roditelju u postizanju što kvalitetnijeg ukupnog razvoja i obrazovanja učenika, odnosno mladog čovjeka.

Program realiziraju nastavnici - odgajatelji te različiti stručnjaci kao što su pedagozi, psiholozi, zdravstveni djelatnici i drugi, koje po potrebi u svoj rad s učenicima uključuje učenički dom.

Tko može koristiti učenički dom?

Ako srednju školu polazite izvan mjesta stalnog boravka, za vrijeme školovanja možete stanovati u učeničkom domu. Uslugama odgojnih aktivnosti, smještaja i prehrane učeničkoga doma mogu se koristiti redoviti učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji se školuju izvan mjesta stalnoga boravka i koji su hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država, djeca državljana iz država članica Europske unije te strani državljani iz zemalja izvan Europske unije.

Učenički dom prima učenike strane državljane iz zemalja izvan Europske unije ako imaju reguliran status boravka sukladno zakonu kojim je uređen status stranaca, uz suglasnost osnivača. Na nepopunjena mjesta učenički dom može primiti i studente hrvatskih visokih učilišta koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država isključivo s liste prvenstva koju utvrde studentski centri te polaznike drugih škola, seminara i tečajeva, ako to ne ometa redoviti odgojni rad i život u učeničkome domu.

Sa svakim učenikom učenički dom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Učenički dom prima učenike strane državljane iz zemalja izvan Europske unije uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. Na nepopunjena mjesta učenički dom može primiti i studente hrvatskih visokih učilišta koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država isključivo s liste prvenstva koju utvrde studentski centri te polaznike drugih škola, seminara i tečajeva, ako to ne ometa redoviti odgojni rad i život u učeničkome domu.

Kako i kada se obavlja prijem u dom?

Učenički domovi svake godine u lipnju javno objavljuju natječaj za prijem učenika u učenički dom u kojem javno oglašavaju broj slobodnih mjesta i uvjete za prijem u dom za sljedeću školsku godinu. Učenici se mogu koristiti uslugama učeničkog doma za vrijeme trajanja upisanog programa obrazovanja pod uvjetom da uspješno i redovito završavaju upisane razrede te poštuju pravila doma i odredbe sklopljenog ugovora, o čemu odlučuje odgajateljsko vijeće učeničkog doma nakon temeljite stručne analize o ponašanju i uspjehu svakog učenika.

Zbog nepoštivanja pravila doma i ugovora, učenički dom može i tijekom nastavne godine isključiti učenike iz doma, u skladu sa statutom doma i odredbama sklopljenog ugovora.

Koja su mjerila za prijem u učenički dom?

Ako se za smještaj u dom prijavi više učenika nego što ima raspoloživih mjesta, učenički dom obavlja izbor prema sljedećim mjerilima:

1. Pravo izravnog prijema ostvaruju sljedeće kategorije učenika:

 • učenici kojima su oba roditelja preminula;
 • učenici koji su upisali program obrazovanja u školi koja u sastavu ima učenički dom.
 • učenici na temelju članka 126. Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/2017.) - djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata imaju pravo na izravan smještaj u učeničke domove ako im prihod po članu kućanstva ne prelazi 60% proračunske osnovice i pod drugim uvjetima određenim posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti i način smještaja u učeničkim i studentskim domovima..

Za ostvarivanje navedenih prava iz ove točke učenik je dužan dokazati status odgovarajućim dokumentima nadležnih tijela.

2. Broj bodova za prijem ostalih učenika u učenički dom ostvaruje se na sljedeći način:

 • učenik ostvaruje broj bodova u visini prosječne ocjene uspjeha u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja pomnožene s koeficijentom petnaest (15);

 • učenik čiji je roditelj preminuo (što dokazuje preslikom smrtovnice) ostvaruje dodatnih deset (10) bodova;
 • učenici na temelju članka 126. Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/2017.) - ako ne udovoljavaju uvjetima za izravan smještaj u učeničke domove i djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru imaju prednost pri smještaju u učeničke i studentske domove, ostvaruju dodatnih deset (10) bodova;
 • učenici na temelju članka 48.e Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/1992., 57/1992., 77/1992., 58/1993., 2/1994., 76/1994., 108/1995., 108/1996., 82/2001., 94/2001., 103/2003. i 148/2013.) - djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. ovoga zakona, djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. ovoga zakona i djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100%-tnim oštećenjem organizma, koja imaju prednost pri smještaju u učeničke domove ako im redoviti mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice, ostvaruju dodatnih deset (10) bodova;
 • učenik čiji je roditelj mirnodopski vojni ili civilni invalid rata koji ima oštećenje organizma veće od 50%, ostvaruje dodatnih pet (5) bodova;
 • učenik s posebnim socijalnim statusom ostvaruje dodatnih 10 bodova ako:
  • živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti odnosno težim invaliditetom (što dokazuje liječničkom potvrdom o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili obaju roditelja, odnosno odgovarajućim Rješenjem kojim je utvrđen postotak invaliditeta);
  • živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja, u smislu članka 2. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj: 57/2012. i 120/2012.), (što dokazuje potvrdom o dugotrajnoj nezaposlenosti obaju roditelja iz područnoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje);
  • živi uz samohranoga roditelja (roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam se skrbi o svome djetetu i uzdržava ga) korisnika socijalne skrbi, u smislu članaka 4., 21. i 30. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 157/2013., 152/2014. i 99/2015.) te posjeduje rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja kao korisnika socijalne skrbi (što dokazuje potvrdom o korištenju socijalne pomoći, rješenjem ili drugim upravnim aktom centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne /regionalne/ jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi koje su izdale ovlaštene službe u zdravstvu, socijalnoj skrbi i/ili za zapošljavanje);
 • učenici koji su u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja osvojili jedno od prvih triju mjesta na državnome i/ili međunarodnome natjecanju iz znanja i/ili natjecanju školskih sportskih društava ostvaruju dodatnih šest (6) bodova;
 • učenik koji je u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja imao ocjenu iz vladanja uzorno ostvaruje pet (5) dodatnih bodova;
 • učenik čiji se brat odnosno sestra (ili više njih) redovito školuje i stanuje izvan mjesta stalnog prebivališta ostvaruje pet (5) dodatnih bodova po broju braće i sestara.
 • Za ostvarivanje navedenih prava iz ove točke učenik je dužan dokazati status odgovarajućim dokumentima nadležnih tijela.

Ako je učenik sudjelovao na nekoliko natjecanja ili na natjecanjima iz više područja, vrsta i razina, boduje mu se najpovoljniji rezultat.

Uvjerenje o sudjelovanju ili diplomu o ostvarenome rezultatu na natjecanju za državno natjecanje izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje, a za natjecanje školskih sportskih društava Hrvatski školski sportski savez.

Vrednuju se državna natjecanja iz znanja iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a koja je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, te međunarodna natjecanja koja verificira Agencija za odgoj i obrazovanje.

Vrednuju se natjecanja školskih sportskih društava koja su ustrojena prema Propisniku Državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske pod nadzorom natjecateljskog povjerenstva Hrvatskoga školskoga sportskog saveza.

Iznimno, o posebnim uvjetima prijema u učenički dom pri rješavanju pojedinačnih slučajeva odlučuje ravnatelj doma uz suglasnost županijskog upravnog odjela nadležnog za obrazovanje, ureda državne uprave u županiji, odnosno Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba.

Popis učeničkih domova

U sljedećem se dokumentu nalaze učenički domovi u Republici Hrvatskoj.

Popis učeničkih domova u Hrvatskoj